Obec Zbrašín
Obec Zbrašín
Obec Zbrašín
ObecZbrašín

ID zakburp

Zbrašín 23
440 01 Louny

Zápis z 3.11.2022 ZO Zbrašín

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zbrašín

ze dne 3. 11. 2022

 

Přítomni: Ing. Pavla Balážová, Ing. Hilas Vladimír, Passauer František, Eisner Jiří, Fůs Pavel, Doležal Zdeněk, Bařtipán David, Bárta Lukáš, Michal Čečetka

 

 

Omluveni:  

Ověřovatelé: Bařtipán David, Bárta Lukáš

Zapisovatel: Lenka Červíčková

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Slib nového člena

3. Schválení programu a stanovení ověřovatele zápisu

4. Plnění usnesení ze dne 19. 9. 2022

5. Rozpočtová změna č. 5/2022

6. Komise kulturní

7. Lesní hospodářství

8. Inventurní komise, plán inventur

9. Termíny kontrolních dnů

10. Oprava multicar

11. Oprava komunikace Senkov – objednávka

12. Dodatek smlouvy č. 2 na stavbu „Komunikace Zbrašín - Senkov“

13. Žádost o dotaci na sociální bydlení Hořany čp. 32

14. Kompetence starosty

15. Zplnomocnění na valné hromady

16. Vyhlášení nového výběrového řízení na obecní dům Zbrašín čp. 94

17. Nabídka zabezpečovacího systému OÚ Zbrašín

18. Projednání odkupu parcel.č. st 6 v k.ú. Zbrašín, a část parc.č. st. 18/1 v k.ú. Hořany u Zbrašína

19. Ostatní – Komise pro výběrová řízení, Omexom – ČEZ smlouva na VB č. IE-12-4006700/VB/001

20. Diskuse

21. Závěr

 

 1. Zasedání bylo zahájeno dne 3. 11. 2022 v 18:00 hodin starostkou Ing. Pavlou Balážovou. Dále bylo konstatováno, že zasedání je usnášeníschopné.

 

 

 1. Nový člen po vzdání se mandátu p. Radka Čečetky ze dne 21.10.2022 se stal       Michal Čečetka, který složil bez výhrad slib a stvrdil to podpisem a slovem slibuji. Viz. příloha č. 1

 

 

 1. Zastupitelstvo obce Zbrašín schválilo program, podle kterého se bude řídit zasedání a zároveň stanovilo ověřovatele zápisu Bařtipán David, Bárta Lukáš a zapisovatelku Lenku Červíčkovou

      Usnesení číslo 99/2022:

                 Zastupitelstvo obce Zbrašín schválilo program, podle kterého se bude řídit zasedání a zároveň stanovilo ověřovatele zápisu Bařtipán David, Bárta Lukáš a zapisovatelku Lenku Červíčkovou

  hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

 

 

 

 1.       Kontrola usnesení ze dne 19. 9. 2022 proběhla v pořádku.

  Usnesení číslo 100/2022:

   Kontrola usnesení ze dne 19. 9. 2022 proběhla v pořádku.

                     hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

 

 

 1. Zastupitelstvo obce Zbrašín schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2022 viz. příloha č.2

Usnesení číslo 101/2022:

 Zastupitelstvo obce Zbrašín schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2022 viz. příloha č.2

      hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

 

 

 1. ZO Zbrašín zrušilo kulturní komisi

Usnesení číslo 102/2022:

ZO Zbrašín zrušilo kulturní komisi

hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

        

 

 1.   Zastupitelstvo obce Zbrašín vzalo na vědomí pokračující funkci správce lesního hospodářství pana Ing. Františka Pence, který ZO seznámil s jeho náplní práce a plánem těžby obecního lesa.

Usnesení číslo 103/2022:

Zastupitelstvo obce Zbrašín vzalo na vědomí pokračující funkci správce lesního hospodářství pana Ing. Františka Pence, který ZO seznámil s jeho náplní práce a plánem těžby obecního lesa.

 

   

 1. Zastupitelstvo obce Zbrašín schválilo inventarizační komisi a to: Předseda Fůs Pavel, člen Doležal Zdeněk a Lenka Červíčková. Dále zastupitelstvo schválilo inventurní směrnici včetně plánu inventur pro rok 2022.

Usnesení číslo 104/2022:

Zastupitelstvo obce Zbrašín schválilo inventarizační komisi a to: Předseda Fůs Pavel, člen Doležal Zdeněk a Lenka Červíčková. Dále zastupitelstvo schválilo inventurní směrnici včetně plánu inventur pro rok 2022.

     hlasování: pro 9. proti 0, zdrželo se 0

 

 

 1. Zastupitelstvo obce Zbrašín schválilo termín kontrolního a finančního výboru a to 14. 12. 2022.

Usnesení číslo 105/2022:

Zastupitelstvo obce Zbrašín schválilo termín kontrolního a finančního výboru a to 14. 12. 2022.

hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

 

 1. ZO Zbrašín pověřilo místostarostu Ing. Vladimíra Hilase o zajištění více cen a variant na prodej či opravu obecní Multicary.

Usnesení číslo 106/2022:

ZO Zbrašín pověřilo místostarostu Ing. Vladimíra Hilase o zajištění více cen a variant na prodej či opravu obecní Multicary.

hlasování: pro 9. proti 0, zdrželo se 0

 

 1. ZO Zbrašín schválilo objednávku na opravu povrchu v obci Zbrašín, místní části Senkov v celkové výši 165.000,--Kč bez DPH.

Usnesení číslo 107/2022:

ZO schválilo objednávku na opravu povrchu v obci Zbrašín, místní části Senkov v celkové výši 165.000,--Kč bez DPH.

hlasování: pro 9. proti 0, zdrželo se 0

 

 

 

 1. ZO schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy místních komunikací v obci Zbrašín, místní části Senkov uzavřenou s firmou Herkul a.s. a pověřilo tak starostku k podpisu dodatku č. 2.

Usnesení číslo 108/2022:

ZO schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy místních komunikací v obci Zbrašín, místní části Senkov uzavřenou s firmou Herkul a.s. a pověřilo tak starostku k podpisu dodatku č. 2.

hlasování: pro 9. proti 0, zdrželo se 0

 

 

 1. ZO odložilo na příští zasedání projednání žádosti o dotaci na sociální bydlení Hořany čp. 32

Usnesení číslo 109/2022:

ZO odložilo na příští zasedání projednání žádosti o dotaci na sociální bydlení Hořany čp. 32

hlasování: pro 7, proti 1, zdrželo se 1

 

 

 1. ZO schválilo kompetence starosty obce Zbrašín pro volební období platné od 3. 11. 2022 do konce volebního období 2026. viz. příloha č. 3

Usnesení číslo 110/2022:

ZO schválilo kompetence starosty obce Zbrašín pro volební období platné od 3. 11. 2022 do konce volebního období 2026. viz. příloha č. 3

hlasování: pro 9. proti 0, zdrželo se 0

 

 

 1. ZO Zbrašín tímto dává plnou moc starostce Ing. Pavle Balážové, aby se zúčastňovala na valných hromadách a tím zastupovala Obec Zbrašín, jako jejího zástupce v nepřítomnosti pověřují místostarostu Ing. Vladimíra Hilase.

Usnesení číslo 111/2022:

ZO Zbrašín zplnomocňuje starostku Ing. Pavlu Balážovou a zástupce Ing. Vladimíra Hilase na zastupování obce na valných hromadách – (SVS a.s., Mikroregion aj.)

hlasování: pro 9. proti 0, zdrželo se 0

 

 

 1. ZO schválilo vyhlášení výběrového řízení na stavbu „Obecní dům Zbrašín čp. 94“.

Usnesení číslo 112/2022:

ZO schválilo vyhlášení výběrového řízení na stavbu „Obecní dům Zbrašín čp. 94“.

hlasování: pro 9. proti 0, zdrželo se 0

 

 

 

 1. ZO schválilo návrh zabezpečovacího systému firmou ALKA – Jan Zerzán za cenu do výše 43.327,--Kč bez DPH dle nabídky viz. příloha č. 4

Usnesení číslo 113/2022:

ZO schválilo návrh zabezpečovacího systému firmou ALKA – Jan Zerzán za cenu do výše 43.327,--Kč bez DPH dle nabídky viz. příloha č. 4

hlasování: pro 9. proti 0, zdrželo se 0

 

 

 1. ZO schválilo odkup parcel.č. st 6 v k.ú. Zbrašín, a část parc.č. st. 18/1 v k.ú. Hořany u Zbrašína. Zároveň pověřilo starostku k dalším krokům ohledně odkupu parcel, zajištění geometrických plánu a domluvit kupní cenu s majitelem. Na příštím zasedání se budou schvalovat kupní smlouvy.

      Usnesení číslo 114/2022:

ZO schválilo odkup parcel.č. st 6 v k.ú. Zbrašín, a část parc.č. st. 18/1 v k.ú. Hořany u Zbrašína. Zároveň pověřilo starostku k dalším krokům ohledně odkupu parcel, zajištění geometrických plánu a domluvit kupní cenu s majitelem. Na příštím zasedání se budou schvalovat kupní smlouvy.

hlasování: pro 9. proti 0, zdrželo se 0

 

 1. Ostatní :

 

 • ZO schválilo komise na výběrové řízení a to :

Předseda: David Bařtipán, členové: František Passauer, Michal Čečetka. Náhradníci: Jiří Eisner, Pavel Fůs, Lukáš Bárta, Zdeněk Doležal.

Usnesení číslo 115/2022:

 • ZO schválilo komise na výběrové řízení a to :

Předseda: David Bařtipán, členové: František Passauer, Michal Čečetka. Náhradníci: Jiří Eisner, Pavel Fůs, Lukáš Bárta, Zdeněk Doležal.

hlasování: pro 9. proti 0, zdrželo se 0

 

 

 • ZO schválilo a pověřilo starostku Ing. Pavlu Balážovou k podpisu smlouvy s firmou OMEXOM na zřízení VB č. IE-12-4006700/VB/001, smlouva o smlouvě budoucí o uzavření smlouvy na VB byla schválena v 5/2021.

Usnesení číslo 116/2022:

 • ZO schválilo a pověřilo starostku Ing. Pavlu Balážovou k podpisu smlouvy s firmou OMEXOM na zřízení VB č. IE-12-4006700/VB/001, smlouva o smlouvě budoucí o uzavření smlouvy na VB byla schválena v 5/2021.

hlasování: pro 9. proti 0, zdrželo se 0

 

 

 1. Diskuse: Starostka Ing. Pavla Balážová informovala ZO o přiznané dotace z Ministerstva obrany na pomník v Hořanech ve výši 95.832,--Kč a dofinancování z vlastních zdrojů 23.958,--Kč. ZO schválilo přijetí dotace a dofinancování z vlastních zdrojů obce.

Usnesení číslo 117/2022:

ZO schválilo přijetí dotace na akci „Oprava pomníku v Hořanech“ a dofinancování z vlastních zdrojů obce.

hlasování: pro 9. proti 0, zdrželo se 0

 

 

 

 

 • ZO schválilo nákup notebooku starostce Ing. Pavle Balážové do výše 25.000Kč.

Usnesení číslo 118/2022:

 •     ZO schválilo nákup notebooku starostce Ing. Pavle Balážové do výše 25.000Kč.

hlasování: pro 9. proti 0, zdrželo se 0

 

 

 

 1. Závěr: zasedání bylo ukončeno starostkou Ing. Pavlou Balážovou v 20.10 hodin

 

 

 

 

starosta                                                                                  ověřovatelé zápisu

 

zapisovatel

 

 

Přílohy:

 1. slib Michala Čečetky

 2. rozpočtová změna č. 5/2022

 3. kompetence starosty 

 4. Návrh zabezpečovacího systému obce Zbrašín čp. 23 - ALKA

 

zápis vyhotoven dne: 7. 11. 2022

zápis vyvěšen dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum sejmutí: 25. 11. 2022 Zodpovídá: Lenka Červíčková

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 1. 12. 2022
oblačno 5 °C 1 °C
pátek 2. 12. mírné sněžení 4/1 °C
sobota 3. 12. mírné sněžení 4/1 °C
neděle 4. 12. sněžení 2/0 °C

Svátek

Dnes je 1.12.2022

Svátek má Iva

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den boje proti AIDS

Zítra má svátek Blanka

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den pro zrušení otroctví

Czech point

czech point

Kde nás najdete?